C z e ś ć !

J e s t e m   A g a t a   i   t o   j a   o d p o w i a d a m   z a   B o h o.

 

T o   z e   m n ą   r o z m a w i a c i e   p r z e z   t e l e f o n,  t o   j a   o d p i s u j ę   W a m   n a   m a i l e,   t w o r z ę   n o w e   w z o r y, w s p ó ł p r a c u j ę   z   d r u k a r n i ą,   r o b i ę   z d j ę c i a,   p a k u j ę   i   w y s y ł a m   W a s z e   p a c z k i.

 

W   s w o i c h   p r a c a c h   s t a w i a m   n a   e s t e t y k ę,  o d p o w i e d n i   d o b ó r   f a k t u r y,   k o m p o z y c j ę   i   p r z e d e   w s z y s t k i m   r a d o ś ć    t w o r z e n i a.

 

J e ś l i   p o d o b a j ą   W a m   s i ę   m o j e  p r a c e,   j e s t e ś c i e   z a i n t e r e s o w a n i   k t ó r y m ś   z   p r o j e k t ó w   l u b  m a c i e   j a k i e k o l w i e k   p y t a n i a,   p i s z c i e   i   d z w o ń c i e   ś m i a ł o.

Współpracujemy z najlepszymi portalami